wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 627/2021 (ΑΔΑ: ΨΞ717Λ7-24Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό σε ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια  οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων , ιπποδύναμης τουλάχιστον 200hp , στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 471.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με Συστημικό Αριθμό (α/α): 107007.

Το όχημα  συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων του Νομού Αττικής.

Θα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους).

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της και θα ανατεθεί με  κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη  προϋπολογισθείσα δαπάνη, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 1/2021 Διακήρυξης.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους και όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της αρ. 1/2021 Διακήρυξης.

Η διάρκεια της προμήθειας (ο χρόνος παράδοσης  )  ορίζεται σε έξι (6) μήνες .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική».

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων με κωδικό ΟΠΣ5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την με αρ. 5507/29-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΧΦ7Λ7-ΤΙΟ) Απόφαση Ένταξης της τέως  Περιφερειάρχη Αττικής , την με αρ. 836/17-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΨΩ7Λ7-589) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Τροποποίησης της Πράξης  «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων με κωδικό ΟΠΣ5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και την με αρ. 120/15-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΟΙ7Λ7-ΧΣΒ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Τροποποίησης της Πράξης  «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων με κωδικό ΟΠΣ5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26-3-2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23-4-2021 και ώρα 15:00μμ

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού:   5-5-2021 και ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που δεν αφορά στο προς προμήθεια είδος , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

- 34144511-3:Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Πειραιάς), από τον κ. Περικλή Προυσαεύ  , τηλέφωνο: 2131601653.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α):107007 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr,στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepattikis.gr.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και της σχετικής Περίληψης.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (210326_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ237 kB2021-03-26 12:07
Download this file (210326_prosklisi.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ1280 kB2021-03-26 12:07
Download this file (210416_oxima_simp_appor_dieukr.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (16/04/2021)218 kB2021-04-16 15:32
Download this file (210419_oxima_apor_dieukr.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (19/04/2021)215 kB2021-04-19 15:10
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.