wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 872/2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Υ7Λ7-ΝΧ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και για την προμήθεια των  αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται  για το  κτίριο  που βρίσκεται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου στεγάζονται   οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, καθώς και οι κοινές υπηρεσίες  των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων  της Περιφέρειας Αττικής για δύο έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο έτη είναι 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 16.800,00€.

Συγκεκριμένα ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και για τα δύο έτη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο έτη για την προμήθεια των  αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ που θα προκύψει στο σύνολο για τη συντήρηση  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των  αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται  για το  κτίριο  που βρίσκεται επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά όπου στεγάζονται   οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, καθώς και οι κοινές υπηρεσίες  των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων  της Περιφέρειας Αττικής για δύο έτη , υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα κάθε φορά δαπάνη  και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 3/2020  διακήρυξης.

Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του ν. 4412/2016.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στην προμήθεια των  αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για δύο έτη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της αρ.3/2020  διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για δύο (2) έτη .

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0869.01 «Αμοιβές για συντήρηση και συσκευή λοιπού εξοπλισμού» και τον ΚΑΕ 1311 « Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου: 50710000-5

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, και θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι  (20) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016. και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016 όπου εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.      

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-06-2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-07- 2020 και ώρα 15:00μμ

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 20-07-2020 και ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες. 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Πειραιάς), από τον κ. Νικόλαο Βενιό, τηλέφωνο: 2131601654.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α):91195 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και της σχετικής Περίληψης.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (200622_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ231 kB2020-06-22 14:15
Download this file (200622_diakyriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ795 kB2020-06-22 14:16
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.