wrapper

Ο Διαγωνισμός Ματαιώθηκε: Δείτε σχετική Ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 1088/2020 (ΑΔΑ: ΨΥ9Ι7Λ7-ΒΣ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 149.832,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,092€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 4/2020 διακήρυξης.

Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του ν. 4412/2016.

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 398.000 ελαιόδεντρα (90.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 308.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις και τρία δέκατα (3,3) επεμβάσεις από εδάφους.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των επτά Δημοτικών ή και Τοπικών Κοινοτήτων των ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων και 398.000 ψεκαζόμενων δέντρων του κάτωθι Πίνακα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

Πόρου

Πόρου

180.000

90.000

Τροιζηνίας-Μεθάνων

Γαλατά

170.000

85.000

Τροιζήνας

70.000

35.000

Καρατζά

66.000

33.000

Άνω Φαναρίου

60.000

30.000

Δρυόπης

140.000

70.000

Τακτικούπολης

110.000

55.000

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις
15-10-2020.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879101 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από συντετμημένη προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για επιτάχυνση της διαδικασίας διότι η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς θα πρέπει να αρχίσει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών δακοκτονίας πιθανόν να δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημία στην ελαιοπαραγωγή και αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους ελαιοπαραγωγούς και στο δημόσιο συμφέρον.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η αρ. 4/2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-6-2020.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25-6-2020 και ώρα 15:00μμ.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 1-7-2020 και ώρα 10:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90922000-6: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 5ος όροφος), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) από την κ. Ε. Μαρούλη, τηλέφωνο 2131618532.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 92924 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.grκαθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (200615_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ236 kB2020-06-15 14:45
Download this file (200615_diakiruksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ812 kB2020-06-15 14:46
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.