Περιφέρεια Αττικής - Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής

wrapper

H Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την με αρ. 3323/2018 (ΑΔΑ : ΨΛΧ67Λ7-ΙΙΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση όρων διακήρυξης)  και την υπ'αρ. 14/2018 Διακήρυξη, προκηρύσσει "Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της", (CPV 44811000-8, CPV 34922110-0 ) προϋπολογισμού 385.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 03/01/2019 και ώρα 12:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 09/01/2019 ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 68060.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (181206_ilika_odostromat.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2480 kB2018-12-06 13:01
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.